Библиотека Зора, читалище Зора

Switch to desktop

Устав на Народно читалище "Зора 1860"

Устав на Народно читалище Зора 1860Народно читалище "Зора" е едно от основоположниците на читалищното дело в нашето Отечество. Създадено и утвърдено от възрожденците Добри Чинтулов, Димитър Кавалджиев, Стефан Гидиков, Захария Жечков, д-р Георги Миркович, Сава Доброплодни, Тодор Икономов и други родолюбиви и напредничави българи, то има значим принос за формиране на народната душевност и култура, за зараждане и развитие на библиотеките, на театралното, музейното и музикално дело, за разпространението на знания, за духовното възмогване и усъвършенстване на хората. По негов пример или с негова помощ са съдадени много други читалища в Сливенския край, както преди Освобождението, така и в по-ново време. Като стожер на духовния живот в града, с многоликата си народополезна дейност читалище "Зора" оставя ясна диря в живота на поколения сливенци.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1:(1) Народно читалище "Зора 1860" в гр.Сливен е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата. То работи на принципите на доброволността, демократизма и автономията.
(2) Народно читалище "ЗОРА 1860" е юридическо лице с нестопанска цел, наричано по-нататък в Устава за краткост "Читалището".

Чл.2:(1) Читалището не е политическа организация и в неговата дейност може да участват физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание и юридически лица, по определени от Общото събрание критерии, условия и ред.

Чл.3: (1)Читалището е юридическо лице и подлежи на вписване в регистъра на Сливенския Окръжен съд.
(2)Седалището на Читалището: гр.Сливен.
(3)Адресът на управление: гр.Сливен, площад "Хаджи Димитър" № 1.
(4)Наименованието на Читалището се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано с латински букви – "ZORA 1860".

Чл.4:Читалището може да се сдружава и с други читалища и сродни организации, без да ограничава самоуправлението на собствената си дейност и имуществото си.

Чл.5: (1) Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общинските органи и организации, на които законите възлагат права и задължения, свързани с неговата дейност, като запазва своята автономия. Читалището работи във взаимоотношения и с други културни и научни институти, учебни заведения,обществени, стопански и нестопански организации, извършващи или подпомагащи културната дейност. То може да влиза в договорни отношения с тези или други структури, без да накърнява своите права и интересите
(2)Всички членове на Читалището спазват прокламираните принципи в този Устав и Закона за НЧ.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ
Чл.6: Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с :
1. Развитие и обогатяване на културния и социалния живот на населението.
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
3. Разгръщане на творческите заложби на гражданите и приобщаване към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. Осигурява достъп до информация за всички граждани.
Чл.7:За постигането на своята цел читалището извършва следните дейности:
1. Поддържа библиотека, която предоставя компютърни и Интернет услуги, създава и поддържа електронни информационни мрежи и събира и разпространява зннаия за родния край.
2. Организира школи, кръжоци, клубове, концерти, представления, празненства, чествания, фестивали, конференции,конкурси и други научни форми, издава печатни и електронни материали, свързани с неговата дейност и съответстващи на Устава и ЗНЧ.
3. Развива и подпомага любителското художествено творчество.
4. Организира и провежда прояви от общински, регионален, национален и международен характер за осъществяване на принципите на читалищната дейност.
5. Подпомага личностната и социална реализация, интеграция, обществена и културна изява на деца и младежите със специфични потребности, на хората с увреждания и в неравностойно положение.
6. Съдейства за професионалното обучение на специалистите, работещи в структурните звена на читалището.
Чл.8: (1) Читалището може да извършва стопанска дейност и да предоставя услуги, свързани с предмета на основната му дейност.
1. Стопанската дейност може да се извършва чрез собствени, търговски или граждански дружества.
2. Допълнителните стопански дейности не могат да се осъществяват в нарушение на законодателството в България.
3. Положителните финансови резултати от своята дейност Читалището няма да разпределя като печалба в ползва на своите членове.
(2)Читалището подпомага финансово развитието на своите дейности по регламентираните правила и позволени от Устава.
(3)За постигане на своите цели Читалището може да извършва допълнителна стопанска дейност като:
1. Предлага услуги в областта на културата и просветното дело;
2. Организиране на представителни и демонстрационни прояви;
3. Придобиване и управление на движима и недвижима собственост, както и ограничени вещни права;
4. Организиране на публични благотворителни акции в подкрепа на общественополезните цели и дейност на Читалището;
5. Организиране на еднократни томболи и лотарии в подкрепа на общественополезните и благотворителни цели при спазване на съответния законов ред.
6. Друга дейност, която не е забранена със закон.
7. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно за дейности, забранени в чл. 3. ал.4 от Закона за народните читалища
(4)Приходите от стопанската дейност може да се използват само за постигането на общоственополезни цели.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЧЛЕНСТВО
Чл.9: Основаване и правоприемство.
1. Читалището е основано през 1860 година.
2. То се регистрира в окръжния съд в и в публичния регистър на народните читалища към Министерството на Културата в съответствие с чл.10 от Закона за народните читалища.
Чл.10:Прекратяване на Читалището.
1. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето в съответствие с Устава и вписано в регистъра на окръжния съд.
2. Читалището може да бъде прекратено и по решение на окръжния съд, съгласно предвидените разпоредби в ЗНЧ.
Чл.11:(1)Членовете на Читалището могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.
(2)Членството в Читалището е доброволно.
(3)Членовете не отговарят за задълженията на Читалището.

Чл.12:(1) Индивидуални членове.
1. Индивидуалните членове са физически лица.
2. Индивидуалните членове са действителни и спомагателни.
(2) Действителни членове са дееспособни лица, които плащат редовно определения размер на годишният членски внос от Общото събрание на Читалището до 15 март на текущата година.
(3) Ако не бъде определен размерът на годишния членски внос от Общото събрание за текущата година до приемането на годишният бюджет за съответната година, остава утвърденият размер за предходната година.
(4) Право на глас в Общото събрание имат тези читалищни членове, които са платили членския си внос за текущата година до 31 декември.
(5) Спомагателни членове са лица до 18 години, но навършили 14 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи и имат съвещателен глас. Те плащат членския си внос в намален размер, определен от Читалищното настоятелство, който не може да бъде по-голям от 50 % от размера на членския внос на редовните членове - физически лица.
(6) Води се регистър на читалищните членове, подредени по азбучен ред, като се изписва датата на приемане и кога е платен встъпителният членски внос.
(7) Приемане на действителни членове на Читалището става въз основа на заявление по образец, одобрен от Читалищното настоятелство.
(8) Действителното и спомагателно членство се прекратява:
1. С писмено заявление с личен подпис на читалищния член;
2. Когато не е платен членският внос в рамките на текущата календарна година;
3. Когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо доброто име на Читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.
(9) Основанието за прекратяване на членството по право се установява с писмени доказателства в Протокол, изготвен от Секретаря на Читалището, който се разглежда и потвърждава от Читалищното настоятелство с мнозинство от две трети от присъстващите.
(10) Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени въз основа на този устав.
(11) Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на три календарни години от датата на изключването или една година от датата на доброволно прекратяване на членството или загубване на правата поради не плащане на членския внос.
(12) Решенията на Читалищното настоятелство влизат в сила от постановяването им, ако не бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Чл.13 Членствени права на действителните индивидуални членове.
(1) Членовете на Читалището имат право:
1. Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях, ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били действителни членове на читалището;
2. Да получават информация за дейността на читалището;
3. Да участват в обсъждане на дейността на читалището;
4. Да ползват с предимство неговата база и услугите му;
5. Да сигнализират пред съответните органи на Читалището за нередности във връзка с дейността на Читалището и работата на неговите членове и служители;
6. Да внася в Настоятелството писмени предложения, препоръки и жалби, на които следва да получи своевременен отговор в срок от 30 календарни дни от датата на получаването им.
(2) Членовете на Читалището могат да получават морални и материални награди, стимули и помощи за активно участие и принос в постигане целите на Читалището.
(3) Всички членове на Читалището са длъжни:
1. Да спазват Устава , решенията на Общото събрание и на читалищното настоятелство;
2. Да участват според възможностите си в дейността на читалището;
3. Да опазват имущество и предприемат стъпки за обогатяването му;
4. Да не уронват доброто име на Читалището;
5. Да съдействат за постигане целите на Читалището и за неговото финансово и организационно укрепване;
6. Да плащат в срок и редовно определения годишен членски внос;
7. Да не използва своето членство за цели и по начин, противоречащи на устава;
(4) Спомагателните членове имат право:
1. Да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас;
2. Да участват в дейността на структурните звена на читалището;
3. Да правят предложение до органите на Читалището по въпроси, отнасящи се до читалищната дейност;
4. Да бъдат информирани за дейността на Читалището;
(5) Статутът на спомагателен член се променя в статут на действителен след влизане в сила на Решението на Настоятелството за приемането му за действителен член.

Чл.14:Колективни членове.
(1) Колективни членове на Читалището могат да бъдат:
1. Професионални и стопански организации;
2. Търговски и граждански дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел;
3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни и здравни заведения.
(2) Колективните членове съдействат:
1. За осъществяване на целите на Читалището;
2. Подпомагат финансово дейностите и поддържането и обогатяването на материалната база.
3. Имат право на един глас в Общото събрание на читалището;
(3) Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмен договор, с който не могат да се накърняват интересите на Читалището;
(4) Колективното членство се учредява :
1. По предложение на Читалищното настоятелство;
2. Въз основа на заявление за колективно членство от кандидатстващата организация;
(5) Решението за приемане на нови колективни членове и за одобряване на заявление за членство се взема от Читалищното настоятелство с явно гласуване и с мнозинство от две трети от присъстващите членове най-късно на второто заседание след подаване на заявлението или предложението, но не по-късно от второто заседание.
(6) Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общото събрание.
(7) Членствените отношения възникват от датата на решението за одобрение от Читалищното настоятелство или датата на отхвърляне на отказът от Общото събрание.
(8) Колективното членство се прекратява:
1. По писмено искане на колективен член;
2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и читалището в продължение на една календарна година.
3. По инициатива на Читалищното настоятелство, когато колективният член не спазва своите задължения в сключеният между страните договор за колективно членство.
Чл.15: (1) Почетни членове на Читалището са български и чужди физически и юридически лица и организации с изключителни заслуги към него.
(2) Почетните членове на Читалището се определят от Читалищното настоятелство с гласовете на 3/4 от членовете на настоятелството.
(3) На почетни членове и дарителите се издава почетна грамота.
(4) Почетните членове и дарителите имат право на съвещателен глас в Общото събрание на Читалището.
(5) Почетните членове могат да се обединяват в Почетен комитет и подпомагат Настоятелството при осъществяването на неговата общественополезната дейност;
(6) За членове на Почетния комитет могат да бъдат канени лица с особен принос и заслуги за развитието, популяризирането и утвърждаването на читалищните традиции в Република България.
(7) Имената на членовете на Почетния комитет се вписват в специална почетна книга.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.16:Органите за управление на Читалището са:
1. Общо събрание (ОС).
2. Читалищно настоятелство (ЧН).
3. Проверителна комисия (ПК).
Чл.17: Върховен орган на Читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.18 (1) Общото събрание има следните правомощия :
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя на Читалищното настоятелство;
3. Изключва членове на Читалището;
4. Приема основните насоки за дейността на Читалището;
5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищен съюз или друго читалищно сдружение.
6. Приема бюджета на Читалището;
7. Приема годишния отчет до 30 март на следващата календарна година
8. Обявява почетни членове ;
9. Отменя решения на органите на Читалището;
10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.
11. Взема решение за прекратяване на Читалището.
12. Определя размера на годишният членски внос и срока за внасяне.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Читалището.
(3) Общото събрание се състои от действителните членове и по един представител на всеки колективен член – юридическо лице.
(4) Всеки действителен член има право на един глас.
(5) Действителните членове при отсъствие от Общо събрание, могат да се представляват от пълномощници, изрично упълномощени за участие в съответното заседание на Общото събрание по утвърден образец от Настоятелството. Едно лице може да представлява само един член.
(6) Представител на колективен член или действителен член в Общото събрание нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител, или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл.19 (1) Свикване на Общо събрание.
1. Редовно общо събрание на Читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно.
2. Извънредно общо събрание на Читалището може да бъде свикано :
а)по решение на Настоятелството;
б)по решение на Проверителната комисия;
в)по решение на 1/3 от действителните и колективни членове, имащи право на глас.
(2) Поканата за свикване на общо събрание съдържа : дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане и кой го свиква.
(3) Поканата трябва да бъде връчена или получена от всеки колективен или действителен член не по-късно от 7 календарни дни преди датата на провеждането му.
(4) В 7 дневен срок преди датата на провеждане, на общодостъпни места (таблото за обяви в административната сграда на Читалището, входната врата на малкият салон, входната врата на големият салон и на входа на Библиотека "Зора" трябва да се е постави Обявата за свикване на Общото събрание.
(5) В същият срок може да бъде обявено чрез печатните и електронни медии съобщение за свикване на събранието.
(6) Обявата и всички материали по дневният ред на Общото събрание се публикуват на електронната страница на Читалището в 7 дневен срок преди провеждането му и се считат за връчени на членовете.
(7) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас действителни и колективни членове на Читалището.
(8) При липса на кворум, събранието се отлага с един час. В този случай общото събрание е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно Общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извъ нредно Общо събрание.
(9) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1,т.1,4,10,11,12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(10) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл.20 (1) Изпълнителен орган на Читалището е Настоятелството.
(2) Читалищното настоятелство се състои от 11 члена, избрани за срок от 3(три) години, които не могат да имат по-между си роднински връзки по права и по съребрена линия до четвърта степен.
(3) има следните функции :
1. общото събрание и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Подготвя, организира и следи за изпълнението на бюджета на Читалището;
3. Внася ежегодно в общото събрание отчет по бюджета и дейността на Читалището;
4. Утвърждава щата, трудовите възнаграждения, определя броя на структурните звена, вида на любителските формации и избира техните ръководители;
5. Организира дейността на читалището по подготовката и реализирането на проекти;
6. Назначава Секретаря на Читалището;
7. Утвърждава длъжностните характеристики на Секретаря и Ръководителите на структурните звена;
8. решения за разходи на стойност над 5 000 лева месечно за консумативи;
9. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните структурни звена;
10. Взема решения за управление и стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на движимо и недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем за период над 1 година, за определяне размера на таксите, наемите, за образуване и управление на целеви фондове, получаване и усвояване на дарения.
11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, включително и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността на читалището.
12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове, служители и дейци, работещи в читалището.
13. приема нови членове на читалището;
(4) Настоятелството свиква и провежда своите заседания най-малко веднъж на тримесечие.
(5) На заседанията присъстват ръководителите на структурните звена на читалището с право на съвещателен глас.
(6) За участие в заседанията на Настоятелството се уведомява и поканва Председателят на Проверителната комисия .
(7) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си, освен в случаи, когато Уставът и Законът предвиждат друго мнозинство.

Чл.21: ПРЕДСЕДАТЕЛ на Читалището:
1. Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира пряко от общото събрание за три години въз основа на чл.17 от ЗНЧ;
2. Представлява читалището пред трети лица, заедно и поотделно със секретаря.
3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството;
4. Председателства общото събрание;
5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството;
6. Сключва и прекратява трудовия договор със Секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност;
7. Организира дейността на читалището съобразно Закона, Устава и решенията на общото събрание и Настоятелството;
8. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание.
9. В отсъствие на Председателя или при невъзможност за изпълнение на неговите задължения, функциите му се възлагат на Секретаря, след решение на ЧН;
10. Удостоверява актовете на Общото събрание и ЧН;
Чл.22: СЕКРЕТАР на читалището;
1. Секретарят на читалището се назначава от Настоятелството въз основа на утвърдената длъжностна характеристика и решение на Настоятелството съгласно Кодекса на труда. Секретарят не може да бъде в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комиссия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг или съпруга на Председателя на читалището;
2. Секретарят съвместно с Председателя организира текущата дейност на читалището съобразно ЗНЧ, Устава на Читалището и решенията на общото събрание и Настоятелството;
3. Подготвя материалите за заседанията на Настоятелството и общото събрание
4. Отчита дейността си пред Настоятелството;
5. Предлага на председателя трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището;
6. Отговаря за цялостната административна дейност на Читалището;
7. Организира изпълнението на решенията на общото събрание, ЧН , в т.ч. тези по изпълнението на бюджета;
8. Подготвя заседанията на ЧН и отговаря за изготвянето и съхранението на протоколите на ЧН и ОС;
9. Осъществява оперативни взаимоотношения с членовете на други читалища и координира дейността между структурните звена в Читалището;
10. Води членствената книга за регистрираните членове на Читалището.
11. Секретарят представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
Чл.23: Правомощия на ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ :
1. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани от Общото събрание за срок от три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри.
2. Избира свой председател на първото си заседание.
3. Комисията е орган за вътрешен контрол за спазване на закона, устава и решенията на ОС и ЧН.
4. Може да оспорва актовете на ЧН пред Общото събрание по отношение на тяхната законосъобразност, съответствие с устава и решенията на Общото събрание в срок от един месец от издаването на съответния акт.
5. Може да прави мотивирани препоръки до ЧН и Общото събрание с оглед на подобряване на ефективността и ефикасността на тяхната дейност и на съответствието със закона, устава и решенията на Общото събранието.
6. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.
7. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите.
Чл.24: Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на Читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.23, в срок от два месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл.25 (1) Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
(2) Ако по време на редовния мандат на орган на Читалището, бъде прекратено членството на едно лице в него, на негово място се избира нов член с продължителност в рамките на същият 3 годишния мандат на вече избрания орган.

Чл.26: Предложенията за промени в устава, за избор на председател и членове на Настоятелството и Проверителната Комисия се правят в писмена форма или изпратени на електронният адрес на Читалището не по-късно от 3 /три/ календарни дни преди дата на общото събрание.

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.27: Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.28: Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

Чл.29: Читалището набира средства от следните източници :
1. Членски внос;
2. Културно-просветна и информационна дейност , включително школи и курсове;
3. Субсидии от държавния и от общинския бюджет;
4. Наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. Дарения и завещания;
6. Други приходи, включително от стопанска дейност.
Чл.30: Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници - собствени и от субсидии.

Чл.31: Частта от отчета за изразходването на държавните и общинската субсидии се предоставя в общината.Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни документи.

Чл.32: Със средствата си Читалището може да придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуална собственост, движими вещи и т.н. по решение на Общото събрание.
(1) Читалището има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените и предоставените й финансови средства.
(2) Читалището има собствени банкови сметки в българска и чуждестранна валута.

Чл.33: (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях
(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.
(3) Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.34: (1)Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на Окръжния съд. То може да бъде прекратено ако:
1. дейността му противоречии на закона, устава и добрите нрави;
2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;
3. когато е налице трайна невъзможност читалището да действа или когато не развива дейност за период от две години;
4. за всички останали случаи по прекратяване на читалището се изпълнява Чл.27 от Закона за нар. Читалища.

ГЛАВА СЕДМА
I. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35 (1) Символи, знаци и ритуали.
1. Читалището има име - Народно читалище "ЗОРА 1860" дадено му през 1889г. и добавена година на създаване 1860 г., съобразно чл.9, ал.5 от ЗНЧ, като не може да се променя при никакви обстоятелства, поводи и причини.
2. Читалището има кръгъл печат с надпис Народно читалище "Зора 1860".
3. Читалището може да има свое знаме, емблема, бланка, значка, почетен знак, грамота и диплом, с които да отличава своите активисти и членове. Читалището води книга на почетните членове.
(2) Правата върху символиката на Читалището са изключителна собственост на НЧ "Зора 1860". Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.
(3) Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от Общото събрание по предложение на Читалищното настоятелство.
Чл.36 Празник на читалището е СВЕТИ ДУХ.

ІІ. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Физическите и юридическите лица, които са редовни членове на Читалището към датата на приемане на този Устав, се ползват със статут на редовни членове на Читалището и след влизане в сила на новоприетият устав.
§ 2. Избраният Председател на Читалището, Читалищното настоятелство и Проверителната комисия продължават да изпълняват своите функции в срокът на настоящият мандат, който се запазва след вписването на настоящият устав в регистрите на Сливенския Окръжен съд.
§ 3. Всички заварени актове, приети от Общото събрание и Читалищното настоятелство до датата на приемане на настоящият Устав се прилагат доколкото не му противоречат.
§ 4. В едномесечен срок от избора на членовете на Читалищното настоятелство и Проверителната комисия, както и преди назначаването на Секретарят на Читалището, се подават Декларации при условията и реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
§ 5. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на читалището, проведено в град Сливен на 25.03.2010 година и влиза в сила от датата на вписването му от Сливенския Окръжен съд.
§ 6. С приемането на настоящия Устав, се отменя приетият на Общо събрание на Устав на ОНЧ "Зора" на 02.09.1997 г.
§ 7. В едноседмичен срок от вписването на Устава, същият се публикува в електронната страница на Читалището, където се обявяват и правилата за регламентиране на дейността на структурните звена.
§ 8. Всяка промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, се извършва в регистърния съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от възникването й.
§ 9. Настоящият Устав не може да противоречи на Закона за народните читалища, а при неуредените случаи се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Всички права запазени © 2013 Народно читалище "Зора" - Сливен

Top Desktop version